5

Kodeks Etyczny PDB Harat Sp. J.

KODEKS ETYCZNY

 

HARAT Przedsiębiorstwo

Drogowo-Budowlane S.J.

 

 

Wprowadzenie

 

My pracownicy  HARAT Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego S.J  przyjmujemy Kodeks Etyczny, jako wzorzec postępowania etycznego we wzajemnych  - tak wewnętrznych jak i zewnętrznych - relacjach miedzy wszystkimi interesariuszami. Niniejszy Kodeks Etyczny jest zbiorem przyjętych, propagowanych i stosowanych przez firmę HARAT zasad  postępowania we wszystkich dziedzinach działalności firmy od aspektów prawnych, poprzez relacje z pracownikami firmy, jej klientami oraz podmiotami z nią współpracującymi po ochronę środowiska i działalność społeczną.

Wszyscy pracownicy, a w szczególności właściciele, kadra zarządzająca, są odpowiedzialni za prezentowanie wzorów etycznego zachowania i promowanie takich postaw,  które zachęcają do postępowania zgodnego z Kodeksem Etycznym.

 

Część I – Wstęp

Działalność wewnętrzna jak i zewnętrzna firmy Harat opiera się na tworzeniu i respektowaniu wzajemnych, pozytywnych relacji międzyludzkich. Relacje wewnętrzne z pracownikami opierają się na jasnych i klarownych dla obu stron zasadach współżycia społecznego i współpracy, opartych na  obowiązujących przepisach prawa stanowionego jak również dobrych  zwyczajów i obyczajów. Na tych samych zasadach opierają się relacje zewnętrzne z klientami. Klienci firmy Harat traktowani są z należytą uprzejmością i  szacunkiem z uwzględnieniem ich naturalnych potrzeb. Do relacji zewnętrznych zalicza się także szeroko rozumiane otoczenie społeczne w którym firma funkcjonuje, które także jest traktowane przez firmę z należytym szacunkiem i poszanowaniem  dla środowiska naturalnego.

Część II – Wyznawane wartości firmy HARAT

Firma Harat, czyli wszyscy, właściciele, kadra zarządzająca jak i pracownicy zarówno w swej działalności wewnętrznej jak i zewnętrznej wyznają i przestrzegają wspólnie przyjętych następujących   wartości:

 

Prawość i lojalność:

 

Prawość w postępowaniu i lojalność  są dla nas najważniejsze. Jesteśmy lojalni wobec firmy HARAT. Każdy w firmie pracuje i działa dla wspólnego dobra i pomyślności firmy.

 

Zadowolenie i satysfakcja klienta :

 

Teraźniejszość i przyszłość zależą przede wszystkim od tego czy uda nam się zadowolić i usatysfakcjonować naszych obecnych i przyszłych klientów. Oferujemy im  nasze umiejętności i doświadczenie, zdobytą i ciągle pozyskiwaną wiedzę oraz odpowiedzialną postawę. Zadowolenie klienta uzyskujemy także poprzez podejście innowacyjne do wszystkich procesów występujących w firmie Harat takich jak produkcja, sprzedaż, obsługa klienta, badania i rozwój, zarządzanie.

 

Uczciwość i odpowiedzialność:

 

Postępujemy we wszystkich aspektach prowadzonego biznesu w sposób uczciwy, odpowiedzialny i sprawiedliwy traktując każdego: pracownika i  klienta w taki właśnie sposób. Nasze zorganizowanie oraz świadczone usługi i oferowane produkty są na najwyższym poziomie. Nie stosujemy nieetycznych zachowań zarówno w sferze organizacji i zarządzania firmą jak i w sprzedaży i promocji towarów i usług. We wszystkich sferach naszej działalności wyznajemy i promujemy takie działania, które polegają na rozsądnym wykorzystaniu zasobów i surowców aby korzyści osiągali nie tylko ludzie ale także środowiska naturalne i społeczne.

Część  III - Relacje wewnętrzne z pracownikami

Budowanie  etycznych i partnerskich relacji z pracownikami to jedno z najwyższych wyzwań stojących przez firmą Harat.  Zatrudnieni w firmie pracownicy to osoby posiadające najwyższe kwalifikacje, potrafiące połączyć swoje umiejętności z zaangażowaniem i pasją do pracy. To pracownicy tworzą firmę i to właśnie dzięki nim firma jest w stanie zaoferować usługi i produkty na najwyższym poziomie, w pełni spełniające oczekiwania naszych klientów. Dążymy do nieustannego tworzenia odpowiednich warunków do budowania zespołu, tworząc nie tylko odpowiedni klimat ale także wewnętrzne normy i zasady regulujące istnienie zespołu. Zapewniamy możliwości ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji stwarzając pracownikom możliwości rozwoju i awansu zawodowego. Dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zatrudnionym  pracownikom. Gwarantujemy równe traktowanie wszystkim pracownikom czyli  przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji czy prześladowaniu w miejscu pracy.

Część IV - Relacje z klientami zewnętrznymi

Równie ważne jak relacje wewnętrzne w firmie Harat są działania ukierunkowana na doskonalenie relacji z klientem zewnętrznym. Tworzenie relacji z klientem polega na ciągłym osiąganiu najwyższego poziomu usług czyli na zaspokajaniu potrzeb klientów.  Polega to na prezentacji i promocji - w trakcie każdego kontaktu - korzyści dla klienta wynikających wprost z autentycznych oczekiwań i potrzeb jakie reprezentuje klient wobec firmy. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu usług i profesjonalizacji jest możliwe tylko dzięki partnerskim relacjom jak również wysokim kwalifikacjom i zawodowym kompetencjom naszych pracowników. Umowy zawierane z klientami są zgodne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Każdy klient jest rzetelnie informowany o wszelkich konsekwencjach wynikających z zapisów umowy. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się według przejrzystych procedur. Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, a w razie jej nieuwzględnienia klient otrzymuje rzetelną, pełną informację na ten temat.

Część V – Zakończenie

Właściciele, kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy firmy Harat budują - zgodnie z zapisami niniejszego Kodeksu Etycznego  - spójny wizerunek rzetelnej, odpowiedzialnej  i prawej firmy działającej w biznesie.

Wszyscy pracownicy firmy Harat są zobowiązani do przestrzegania opisanych w tym dokumencie norm i zasad, a w przypadku zauważenia ich naruszenia do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do osób przełożonych. Naruszenie zasad postępowania wynikających z przepisów niniejszego Kodeksu Etycznego  będzie potraktowane  równoznaczne z nieprzestrzeganiem podstawowych obowiązków pracownika.

 

Kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem 01.05.2015


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
©2010 PDB Harat Sp. j. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Actitech.pl