Warsztaty TECHNOLOGIA BETONU

TECHNOLOGIA BETONU - zmiany w/c a zmiany wytrzymałości

Dwa tygodnie przed Świętami w laboratorium odbyło się szkolenie dla pracowników naszej betoniarni. Było to szkolenie z cyklu szkoleń poszerzających wiedzę i kompetencje naszych pracowników pracujących przy procesie produkcji betonu towarowego. Tematem tego szkolenia były zagadnienia związane z technologią betonu. Poruszaliśmy kwestie najczęściej popełnianych na budowach błędów, czyli zmian stosunku wody do cementu w mieszance betonowej po zasadniczym procesie mieszania w mieszalniku na betoniarni. Szkolenie miało charakter warsztatowy - pracownicy mogli osobiście naważyć poszczególne składniki i dokładnie obserwować cały proces produkcji. W trakcie szkolenia przygotowaliśmy trzy zaroby dla receptur istniejących w naszej produkcji - beton C16/20 plastyczny, C30/37 plastyczny oraz w ramach bonusu, by pokazać również zależność wytrzymałości betonu na ściskanie od zagęszczenia betonu - C12/15 wilgotny. Z każdego zarobu wykonaliśmy trzy próbki, z tymże każda była odpowiednio zmodyfikowana w stosunku do poprzedniej. Próbki zostały poddane pielęgnacji zgodnie z normą i po okresie 28 dni poddane zostały ściskaniu w prasie hydraulicznej. Dokładny opis całego procesu opisany został poniżej.

1. Beton C16/20 plastyczny

Pierwszym wykonanym zarobem był beton C16/20 plastyczny, czyli nasza tradycyjna "dwudziestka". Deklarowana przez nas klasa konsystencji tego betonu to S3, czyli opad stożka w granicach 100-150 mm. Celem tego badania było pokazanie, jak zmieniają się wytrzymałości na ściskanie betonu w trzech sytuacjach:

 • beton o zbyt małej ilości wody, by uzyskać projektowaną w recepturze konsystencję,
 • beton w konsystencji projektowanej - ilość wody według receptury,
 • beton z dodatkową ilością wody, mający za zadanie zobrazować spadek wytrzymałości przy dolewaniu wody na budowie.

Uzyskane po 28 dniach dojrzewania wytrzymałości betonu na ściskanie przedstawiały się następująco

 

receptura betonu C16/20
wyniki wytrzymałości

Analizując wyniki można zaobserwować wyraźnie, jak zmiany w stosunku w/c zmieniają wytrzymałość betonu na ściskanie, a co za tym idzie najczęściej trwałość całej konstrukcji. Przyjrzyjmy się rozpatrywanym przypadkom:

 • Beton zbyt gęsty osiągnął wytrzymałość ponad 32 MPa, co pozwala zaliczyć go o klasę wyżej jako beton C20/25. Byłaby to korzystna sytuacja, gdyby nie to, że taki beton ciężko rozkłada się w betonowanym elemencie. Jego prawidłowe rozłożenie i zagęszczenie poprzez wibrację będzie znacznie utrudnione. Nawet jeśli uda się nam rozłożyć taką mieszankę w elemencie, to jego zagęszczenie może być niewystarczające - zbrojenie będzie blokować jego rozpływ i zostanie niewłaściwie otoczone. W betonie pojawią się pustki, które będą osłabiać przekrój elementu, a odsłonięte zbrojenie zacznie korodować i negatywnie wpływać na beton. O ile sytuacja taka jest do opanowania, to niezbędne tutaj są sprzęty umożliwiające rozłożenie mieszanki w elemencie i buława wibracyjna, których często na budowie nie ma. W takiej sytuacji najczęściej dolewana jest woda.
 • Beton w konsystencji projektowanej osiągnął wytrzymałość 26,2 MPa. Taki beton z bezpiecznym zapasem spełnia swoją klasę, zapewniając wymaganą trwałość, a przy swojej konsystencji pozwala się właściwie rozłożyć w konstrukcji i odpowiednio zagęścić. Jednakże nie jest to beton, który sam rozłoży się w elemencie. W dalszym ciągu niezbędne tu są grabie, aby właściwie rozłożyć beton w elemencie oraz wibrator, by zapewnić właściwie zagęszczenie betonu. Co jeśli nie ma takiego sprzętu? Dolewamy wody i...
 • Beton w konsystencji za wysokiej. Sam się rozpływa. Sam się układa. Sytuacja marzenie, ale... Zamawiana była klasa C16/20, a według wyników mamy ledwie C12/15. A co z samą mieszanką? Najczęściej możemy zaobserwować, że cięższe kruszywo spływa sobie na sam dół mieszanki, a woda z cementem (mleczko cementowe) wypływa do góry - następuje segregacja mieszanki betonowej. Beton nie spełnia swojej roli. Wierzch betonu po wyschnięciu możemy zamiatać. Cała konstrukcja jest osłabiona.
2. Beton C30/37 plastyczny

Drugi analizowany przypadek to beton C30/37 plastyczny. Deklarowana przez nas klasa konsystencji tego betonu to S3, czyli opad stożka w granicach 100-150 mm. Jest to beton wyższej klasy wytrzymałości, do którego stosujemy odpowiednio silniejszą chemię, czyli superplastyfikator. Jego charakterystycznym działaniem jest, to że beton choć wydaje się być gęsty - rozpływa się pod swoim własnym ciężarem. Celem tego badania było pokazanie, jak zmieniają się wytrzymałości na ściskanie betonu w trzech sytuacjach:

 • beton w konsystencji projektowanej - ilość wody według receptury,
 • beton z dodatkową ilością wody, niewibrowany,
 • beton z dodatkową ilością wody, wibrowany.

Uzyskane po 28 dniach dojrzewania wytrzymałości betonu na ściskanie przedstawiały się następująco

 

receptura betonu C30/37
wyniki 2

Analizując powyższe wyniki możemy wywnioskować, że:

 • Beton w konsystencji projektowanej osiągnął właściwą wytrzymałość. W trakcie produkcji mieszanki mogliśmy zaobserwować, że w mieszalniku beton wydaje się być gęsty (mieszalnik ciężej pracuje), natomiast po wyłączeniu mieszania doskonale się rozpływa i jest w dalszym ciągu jednorodnie wymieszany.
 • Beton w za wysokiej konsystencji nie poddany wibracjom uzyskał wytrzymałość betonu C16/20. Przy czym mieszanka silnie się rozsegregowała.
 • Beton w za wysokiej konsystencji poddany wibracjom również uzyskał wytrzymałość betonu C16/20, jednakże odnotowany został niewielki spadek wytrzymałości w stosunku do betonu niewibrowanego. Może być to spowodowane tym, że poprzez wibracje zjawisko segregacji się pogłębiło, mleczko cementowe (czyli cement nadający wytrzymałość) zostało dokładniej wypchnięte z mieszanki, co osłabiło jeszcze dodatkowo beton.

Jak możemy zaobserwować mieszanka, tak znacznie zmodyfikowana, sama się rozpłynie, sama się ułoży, ale rozsegreguje się, a wytrzymałość może spać nawet o dwie klasy.

3. Beton C12/15 wilgotny

Trzecim analizowanym przypadkiem w ramach bonusu był beton C12/15 wilgotny w konsystencji C1. Celem tego badania było pokazanie, jak zmieniają się wytrzymałości na ściskanie betonów wilgotnych w zależności od zagęszczenia. Określenie, czy beton jest właściwie zagęszczony badaliśmy poprzez zważenie próbki i policzenie gęstości mieszanki w znanej objętości foremki do próbek. Analizowaliśmy trzy przypadki:

 • beton w konsystencji projektowanej - właściwie zagęszczony.
 • beton w konsystencji projektowanej - zagęszczony zbyt słabo.
 • beton w konsystencji projektowanej - uklepany w formie.

Uzyskane po 28 dniach dojrzewania wytrzymałości betonu na ściskanie przedstawiały się następująco

receptura C12/15
wyniki C12/15

Analizując powyższe wyniki możemy wywnioskować, że:

 • Beton w konsystencji projektowanej i o właściwym zagęszczeniu osiągnął wytrzymałość 22,3 MPa. Jest to właściwa wytrzymałość.
 • Beton w konsystencji projektowanej o niewłaściwym zagęszczeniu osiągną wytrzymałość 11,4 MPa. Jest to wartość wytrzymałości słabego C8/10.
 • Beton w konsystencji projektowanej i jedynie uklepany w formie uzyskał wytrzymałość 4,6 MPa, co jest wartością wytrzymałości naszej stabilizacji C3/4.

Z powyższych wartości możemy zaobserwować, jak istotne dla tego typu betonów jest jego właściwe zagęszczenie poprzez płyty wibracyjne i inne tego rodzaju sprzęty. Jego zagęszczenie możliwe jest też przez właściwą ilość wody w mieszance, dlatego niedopuszczalne jest, by beton wilgotny po przywiezieniu na budowę, nie został od razu wbudowany w miejsce docelowe, ponieważ woda znajdująca się w mieszance wyparuje. Równie niewłaściwa jest sytuacja, gdy wykorzystuje się taki beton jako gotową mieszankę do rozrzedzenia na budowie.

 

Podsumowując:

 • Dolewanie wody na budowie po zasadniczym procesie mieszania w mieszalniku na betoniarni wpływa niekorzystnie na mieszankę betonową i o ile jest to sytuacja nie wynikająca z błędu po stronie Producenta, zwalnia go to z odpowiedzialności za taką mieszankę. Dolanie wody powinno być odnotowane na dokumencie WZ i podpisane przez osobę, która taką decyzję podjęła.
 • Jeśli na budowę dojedzie beton za gęsty i jest to ewidentnie winą Producenta, bo mieszanka jest natychmiast wbudowywana, a gruszka nie musiała czekać na rozładunek, to Klient ma prawo złożyć reklamację - możliwa jest wtedy sytuacja, że do mieszanki dolana zostanie woda w znanej ilości lub domieszka plastyfikująca, by tą mieszankę doprowadzić do konsystencji projektowanej.
 • Jeśli na budowę dojedzie beton za rzadki, Klient ma prawo złożyć reklamację i odesłać gruszkę z takim betonem.
 • Niedopuszczalne jest dolewanie wody, żeby beton się "lepiej rozpływał".

W każdej z powyższych sytuacji zachęcam do kontaktu z technologiem (czyli autorką tego tekstu 🙂 ), by skonsultować się, co do możliwych rozwiązań problematycznych sytuacji.

Życzę udanych Walentynek! 🙂